miss japan 08

jan 08 miss b 84%
japan av girl 85%
Busty japan 84%
japan 4/4 88%